Την Τρίτη 11 Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 11:30 θα συνεδριάσει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πάρου στο Δημοτικό Κατάστημα στην Παροικία για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω 10 θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο: Καθορισμός όρων για την προκήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο: «Διαχείριση και λειτουργία ΧΥΤΑ Πάρου – Αντιπάρου»

Θέμα 2ο: Καθορισμός όρων συνοπτικού διαγωνισμού για τη δημόσια σύμβαση προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού»

Θέμα 3ο: Καθορισμός όρων ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για τη δημόσια σύμβαση κατασκευής του έργου με τίτλο «Συντηρήσεις επισκευές αθλητικών εγκαταστάσεων Ν. Πάρου»

  • 12
  • 12
  • 12

Θέμα 4ο: Καθορισμός όρων ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού επιλογής αναδόχου για την «Προμήθεια καυσίμων Δήμου Πάρου και των Νομικών του Προσώπων»

Θέμα 5ο: Έγκριση πρακτικού Νο 2 και κατακύρωση του συνοπτικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο «Συντήρηση και κλαδονομή δημοτικών πάρκων Δήμου Πάρου»

Θέμα 6ο: Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας για την εκμίσθωση του δημοτικού κτιρίου, πρώην Κοινοτικού ξενώνα που βρίσκεται στη θέση Πιπέρι Νάουσας

Θέμα 7ο: Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής παροχής υπηρεσιών

Θέμα 8ο: Έγκριση καταβολής αποζημίωση μηνός Νοεμβρίου 2018 στον «Τσούπρο Δαϋίδ – Χαρίλαο του Νικολάου» για την εργασία «Παροχή υπηρεσιών για τη συντήρηση και κλαδονομή δημοτικών πάρκων του Δήμου Πάρου»

Θέμα 9ο: Εξουσιοδότηση για την κατάθεση προτάσεων και εκδίκαση υποθέσεων κατά του Δήμου Πάρου

12

13

14

12

13

14

12

14

13

12

13

14

Θέμα 10ο: Λήψη απόφασης για την άσκηση ή μη εφέσεως κατά της υπ’ αρίθμ. 287ΑΜ/2018 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Σύρου

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής  Επιτροπής

1

2

2

5

3

6

4

7

8

9

Μάρκος Ι. Κωβαίος